In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 
ده روش بهبود مهارتهاي ذهني در تنيس تهيه و تنظي از حسين شريفي
با همکاري محمد حق شناس
 

يك بازيكن تنيس معمولاَ درگيريهاي ذهني زيادي دارد. به دو دليل :

نخست : رابطه أي است كه بين سرعت بازي و خستگي ذهني وجود دارد .سرعت يك بازيكن خوب هم در پاها و هم در ذهن او مشهود است . آنها بايد همزمان با حركت ،تصميماتي در مورد جهت و ســــرعت ضربه بگيــرند. بازيكني كه در وضعيت خوبي قرار ندارد اول بدنش و سپس ذهنش خسته مي شود .
دوم : طبيعت توقف و ادامه بازي در تنيس است. در يك مسابقه معمولي بازيكنان كمتر ازيك سوم زمان را واقعــــاَ بازي مي كنند و بيش از دو ســوم زمان در انجام حركات مختلف در زمين به هدر مي رود.اين زمان ((مرده )) فرصت مناسبي است براي فكر كردن به اشتباهات گذشته و تصميمات آينده كه هم مي تواند دلسرد كننده و هم تحريك كننده باشد. در طول بازي هنگام استراحت در كنار زمين بدن شما استراحت مي كند ولي آيا ذهن شما هم استراحت مي كند؟


1- تشريفات بازي:

معمولاَ بازيكنان خوب تشريفات مختصري دارند كه قبل و در طول بازي صورت مي گيرد و هدف آن كاهش فشار عصبي و افزايش اعتماد به نفس قبل از شروع بازي مي باشد . خوردن غذاهاي مشخص، انجام حركات كششي و گرم كردن بدن از جمله اين تشريفات است و برخي نيز (( طلسم خوش شانسي)) را در كيف راكت خود قرار مي دهند. نمي توان گفت كه كداميك از اين رفتارها صحيح و كدام ناصحيح است چون هر بازيكن كاري را كه فكر مي كند براي شروع بازي مناسب است انجام مي دهد در طول بازي نيز هدف تمركز داشتن است.مثلاَ برخي بازيكنان حركات خاصي را قبل از سرويس زدن يا دريافت توپ انجام مي دهند. برخي توپ را مكرراَ به زمين مي زنند و دوباره مي گيرند عده أي سه توپ از توپ جمع كن مي گيرند و يك توپ را به او پس مي دهند. بعضي بازيكنان نيز سر يا پايشان را به شكل خاصي حركت مــي دهند. يك بازيكن بــاشگاهي معمولاَ نفس عميق مي كشد و يا به كلمه أي خاص فكر مي كند.


2 – تنفس :

نفس گيري صحيح در زمين به جسم و ذهن شما كمك مي كند. پس از مدتي بازي حتي تنفس يك بازيكن خوب نيز كوتاه و سطحي مي شود. يك تنفس عميق به باقي ماندن ريتم نرمال و آرامش شانه ها و گردن كمك مي كند . عمل بازدم نيز فشار عضلات را كم مي كند و به اين دليل است كه بيشتر بازيكنان خوب هنگام ضربه به توپ نفس خود را بيرون مي دهند و (توليد صدايي مي كنند ) . تاثير نامشخص تنفس مناسب فــايده رواني آن است . بسياري از بازيكنان باشگاهي هنگام ضربه زدن به توپ يا نفس مي كشند و يا هوا را در سينه خود حبس مي كنند كه نتيجه آ ن نيز گرفتگي بيشتر عضلات مي باشد ودر طول بازي نيز اين گرفتگي بيشتر مي شود .تنفس عميق و منظم بسيار كمك كننده مي با شد .


3 - تعيين هدف :

يك بازيكن خوب براي پوينتها ( points ) و گيمها ( games ) بطور مشخص هدف تعيين مي كند و اين به بازيكن كمك مي كند كه در طول بازي متمركز باقي بماند و در انتها نيز از نتيجه آن خشنود شود.برخي از بازيكنان قبل از بازي تهاجمي، سه توپ بلند به زمين حريف مي فرستند و يا قبل از بازي در جلوي تور دو توپ به تقطه بك هندحريف مي فرستند . ممكن است بعد از هر ضربه كوتاه يك Approach shot بزند و يا سرويس دوم را بدون خطا و يا با اسپين بيشتر بزنند. اصل هدف به اندازه روند تعيين آن مهم نيست .


4 – تمركز يافتن :

همه در مورد اهميت تمركز صحبت مي كنند اما تمركز بر روي چه ؟توپ، تاكتيكهاي حريف، تاكتيكهاي خودتان، پوينت بعدي، نحوه ضربه زدن، تنفس و ياطرز فكر ؟ بازيكنان خوب توجه خاص به همه أيـــن موارد دارند. يـك راه بــــراي افــزايش تمركز، قــرار گرفتن در محيط در
كنار محركها مي باشد ( عوامل ايجاد حواس پرتي ) و به اين ترتيب شخص مي آموزد كه چگونه به آنها بنگرد. راه ديگر توجه به خطوط روي توپ و يا استفاده از كلمات خاص مي بــاشد مثل (( جلو
رفتن )) و يا (( گام برداشتن )) فاصله بين پوينتها بهترين فرصت براي فكر كردن به خود ، تنفس و استراتژي شماست. يك راه موثر داشتن يك چك ليست مختصر در طول بازيست. هر بازيكن چك
ليست مربوط به خود را دارد و اين چك ليستها بايد در طول هر دوره تغيير كند. مهم داشتن فهرستي است از مطالبي كه بايد روي آنها تمركز كرد.


5 – با خود حرف زدن :

صحبت كردن باخود مثل يك شمشير دولبه مي باشد. اين كار غيرمعمول و منفي است و روي خطــاهاي گذشته تمركز دارد و اضطراب و نگراني را افزايش مي دهد. بازيكناني كه دائم با خود حرف مي زنند نه تنها هيچ كمكي به خود نمي كنند بلكه به حريف خود كمك مي كنند يك بازيكن خوب ممكن است بعد از يك خطا و يا خراب كردن هر دو سرويس يا از دست دادن يك پوينت فرياد بكشد اما در پــــوينت بعدي به آن فكر نمي كند. ممكن است جملات اميدوار كننده و مثبت را با خود تكرار كند ( مثلاَِ تو ميتواني ) كه اين باعث تجديد قواي او براي پوينت جديد مي شود. تكرار اين جملات به جاي از كوره در رفتن مي تواند به آرامش بازيكن، هوشياري و بازي بهتر او كمك كند.


6 – ظاهر آماده و مصمم :

منظور چگونگي رفتار بازيكن است. چگونگي حركت شما بين پوينتها يك علامت است نه تنها براي شما بلكه براي حريفتان. بازيكنان خوب دقت مي كنند تا با حالتهاي شكست خورده و سر به زير انداختن حريف خود را تشويق نكنند . وضعيت خوب راكت و گامهاي شما به اين معناست كه من آماده مبارزه هستم .

 

7 – پذيرش اشتباهات:

يك بازيكن خوب با خطاها كنار مي آيد. آ نها علاقه أي به خطا كردن ندارند اما مي دانند كه خطاهاي زيادي در گذشته داشته اند و البته در آينده نيز خواهند داشت. از دست دادن يــــك بك هند فقط يك پوينت است . خراب كردن هر دو سرويس بايك آيس ( Ace ) جبران مي شود آ نها ياد گرفته اند كه به خاطر داشته باشند زدن ضربات خوب بهتر از مقابله با ضربات بد است .

 

8 – به تصوير در آوردن :

تصوير اجراي يك ضربه در ذهن شما باعث مي شود يك سرويس يا يك بك هند كامل را بزنيد و اين نشان مي دهد كه درطول به تصوير در آمدن فعاليت در ذهن، اعصاب، ماهيچه هاي مورد استفاده براي ضربه زدن اين فرمان را اجرا مي كنند. تصوير ذهني ضربه مثل کپي برداري از يك حركت ايده آل به بازيكن كمك مي كند كه حتي در شرايط تحت فشار نيز ضربه خوبي بزند.مثلاَِ در شرايط سخت از دست دادن دو سرويس پي در پي يا بعد از يك خطاي دوبل. تصور يك ضربه ايده آل باعث مي شود كه حس درست بازي به بازيكن بر گردد و مانع از انجام ضربات بد مي شود.


9 – نترسيد :

بدون جسارت موفقيتي حاصل نمي شود. بازيكنان كمرو وقتي تحت فشار قرار مي گيرند به ندرت موفق مي شوند. ترس منجر به از دست دادن هماهنگي، انعطاف پذيري و استراتژي غلط مي باشد. بازيكنان خوب دريافته اند كه چگونه بر فشارهاي وارده غلبه كنند و مي دانند كه مجبور به ضربه زدن هستند . آنها ريسك غير ضروري نمي كنند اما سعي مي كنند كه سرويس دوم تمام كننده باشد و سرويس رابا قدرت و چرخش مي زنند تا يك گيم مهم را برنده شوند. هدف بايد برنده شدن باشد نه فرار از باختن. تاثير مضاعف اقدام به زدن ضربه اساسي در پوينتهاي مهم باعث اعتماد به نفس خود و تضعيف روحيه حريف مي باشد.


10 – تبريك به خويش :

تحقيقات نشان داده است كه اعتماد به نفس با توان ماهيچه ها و عقل و پايداري شخص ارتباط مستقيم دارد. بازيكني كه فكر مي كند خوب بازي مي كند، بازي را در سطح بالاتري نسبت به شخصي كه فكر مي كند بازي را باخته دنبال مي كند.

 

 

 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.