In the Name of God
Welcome to MyTennis4u   Ad Banner اولين سايت
 آموزشي تنِس
 در ايران
مقدم شما را گرامي ميداريم  
در باره ما | معرفي به دوستان | تماس با ما | پرسش از مربي | فهرست منابع آموزشي سايت
M y T e n n i s   F o r  Y o u
 

مطلوبترين محل ضربه در صفحه راکت ( Sweetspot )

 

گاهی پيش می آيد که از شدت ضربه خودتان تعجب کنيد که با تلاش کم ، نتيجه بسيار بالائي گرفته ، آنگاه به منطقه حساس راکت زده ايد ! بازيکن حد متوسط فقط گاهی می تواند از اين منطقه حساس راکت اش استفاده کند . منا سبترين سطح ضربه در صفحه راکت جائی است که بعد از زدن توپ احساس خوبی بشما دست می دهد .

مطلوبترين محل ضربه در صفحه راکت يک نقطه نيست بلکه محدوده ايست با آن ضربات قوی و قابل پيش بينی زده می شود. شکل واندازه آن در راکت های مختلف فرق می کند. صفحه راکت رامثل يک سيبل هدف گيری تصور کنيد ، زدن در وسط خال از همه سخت تر است اما بيشترين رضايت را فراهم می کند .

 مطلوبترين محل ضربه شامل دو نقطه دقيق و مشخص است . نقطه ايکه زدن توپ در آن راحت ترين است ونقطه ايکه بيشترين نيرو را توليد می کند . اين نقطه باهم فاصله دارند وبهترين محل ضربه در صفحه راکت جائی است که در تماس با توپ در عين راحت بودن ، قدرت زياد می دهد . در ضربه ، نيروی ناگهانی (shok) در يک نقطه خاص توليد می شود ،، نزديک وسط آن ،،اين نيرو به دست منتقل نمی شود و هر چه تماس دورتر از اين نقطه باشد نيروی بيشتری به دست باز می گردد. در راکت ثابت ، قويترين نقطه صفحه راکت توپ را با 65درصد انرژی اش باز می گرداند ، هر چه از اين نقطه دور شويم توپ با انرژی کمتری باز می گردد .حا شيه منطقه حساس ، توپ را با انرژی 35درصد باز می گرداند . کمتر از آن ضربه غير موثر محسوب می شود .

چهار شيوه تقويت مطلوبترين محل ضربه در صفحه راکت :
1- راکت ، با صفحه بزرگتر بگيريد چون منطقه حساسش بزرگتر از راکت عادی است.
2- راکت ، با صفحه پهن تر بگيريد چون منطقه حساسش پهن تر می شود.
3- کمی نوار سربی اضافه کنيد چون وزن بيشتر يعنی قدرت بيشتر ، در دو نقطه ساعت 3 و 9 ثبات بيشتر می شود و در دو نقطه 2 و 10 حساسيت راکت بالاتر می رود.
4- فشار زه راکت را کم کنيد چون بازی زه ها بيشتر و نقطه حساس بزرگتر می شود .
شکل واندازه دقيق منطقه حساس راکت، نسبت صفحه به تنش (کشيدگی) زه ها تفاوت می کند . ولی درون آن 3 نقطه خاص قرار دارند.
1- مرکز راکت يا زه ( COP )
2- نقطه ايکه بيشترين قدرت را به توپ منتقل می کند. ( کمی پايين تر از مرکز ( MaxCOR ))
3- نقطه ايکه کمترين انرژی را به دست منتقل می کند.  ( کمی بالاتر از  مرکز ( Node ))
 
 
 
 

 

درباره ما

معرفي به دوستان

تماس با ما

پرسش از مربي

فهرست مطالب

صفحه اصلي

 

Best View with Internet Explorer 5 and newer at 800*600 Resolution

Copy Right © 2003
 Mohammad Haghshenas
email: webmaster@mytennis4u.com
 

تمامي حقوق مربوط به طراحي و محتواي ارايه شده متعلق به اين سايت است و هرگونه بهره برداري غيرمجاز ممنوع است.